JoomlaWatch Stats 1.2.9 by Matej Koval

บทความที่ได้รับความนิยม

เข้าสู่ระบบบุคลากรมมร

 

ทำเนียบบุคลากรศูนย์การศึกษาโคราช มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยaltพระครูบวรคณานุศาสน์ ( สำรวย วิสุทฺเธสโก,แสวงดี )
ตำแหน่ง : หัวหน้าศูนย์การศึกษาโคราช,อาจารย์ประจำ
วุฒิการศึกษา :
ป.ธ.๕,ศน.บ.(ภาอังกฤษ),M.A.(English)
ที่อยู่ : ๗๗๔  ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๐๐๐
โทรศัพท์ : ๐๔๔-๒๖๐๒๗๒
E-mail :
 
อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

 

 


 

alt

นายวทัญญู  ภูครองนา
ตำแหน่ง : อาจารย์พิเศษ
วุฒิการศึกษา :
ปธ.๕,ศน.บ.(บาลีสันสกฤต),M.A.(Pali-sanskrit)
ที่อยู่ : ๗๗๔  ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๐๐๐
โทรศัพท์ : ๐๔๔-๒๖๐๒๗๒
E-mail : 
  
@mbu.ac.th

 


 

alt

นายสำเร็จ  ต้นพุดซา
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ
วุฒิการศึกษา :

ที่อยู่ : ๗๗๔  ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๐๐๐
โทรศัพท์ : ๐๔๔-๒๖๐๒๗๒
E-mail :  
  
@mbu.ac.th 

 

 


altนายทานต์ ล้อมกระโทก
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์
วุฒิการศึกษา :

ที่อยู่ : ๗๗๔  ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๐๐๐
โทรศัพท์ : ๐๔๔-๒๖๐๒๗๒
E-mail :  
  
@mbu.ac.th

 

 


 

altนางสาววิลาวัลย์  แสนคำ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
วุฒิการศึกษา :

ที่อยู่ : ๗๗๔  ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๐๐๐
โทรศัพท์ : ๐๔๔-๒๖๐๒๗๒
E-mail :  
  
@mbu.ac.th
 

 

 


altพระมหาปราโมทย์  รตนวํโส (ภาพันธ์)

ตำแหน่ง : อาจารย์พิเศษ
วุฒิการศึกษา :
ป.ธ.๓,B.A.(Political  Science),M.A.(Linguistics)
ที่อยู่ : ๗๗๔  ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๐๐๐
โทรศัพท์ : ๐๔๔-๒๖๐๒๗๒
E-mail :  
  
@mbu.ac.th

 

 


alt

นางเอมอร  พุทธจันทร์
ตำแหน่ง : อาจารย์พิเศษ
วุฒิการศึกษา :
คบ.(บริหารการศึกษา),กศ.ม.(การศึกษานอกระบบ)
ที่อยู่ : ๗๗๔  ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๐๐๐
โทรศัพท์ : ๐๔๔-๒๖๐๒๗๒
E-mail : 
  
@mbu.ac.th

 

 


altนายกิตติศักดิ์  ธีระวัฒนา
ตำแหน่ง : อาจารย์พิเศษ
วุฒิการศึกษา :
ศศ.บ.(รัฐศาสตร์),ศศ.ม.(ปรัชญา)
ที่อยู่ : ๑๐๐-๑๐๑  หมู่  ๑  ตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๐๐๐
โทรศัพท์ : ๐๔๔-๒๖๐๒๗๒
E-mail : 
  
@mbu.ac.th 

 

 


altนายไกร  สัตถาผล
ตำแหน่ง : อาจารย์พิเศษ
วุฒิการศึกษา :
น.บ.(กฏหมาย),ศศ.ม.(รัฐศาสตร์)
ที่อยู่ : ๗๗๔  ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๐๐๐
โทรศัพท์ : ๐๔๔-๒๖๐๒๗๒
E-mail : 
  
@mbu.ac.th 

 

 


altนายกฤษฏิ์  เพ็ชรดี
ตำแหน่ง : อาจารย์พิเศษ
วุฒิการศึกษา :
น.บ.(กฎหมาย),น.ม.(กฎหมาย)
ที่อยู่ : ๗๗๔  ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๐๐๐
โทรศัพท์ : ๐๔๔-๒๙๘๖๘๗
E-mail : 
  
@mbu.ac.th 

 

 


altผศ.ลัดดา  ปานุทัย
ตำแหน่ง : อาจารย์พิเศษ
วุฒิการศึกษา :
กศ.บ.(ภาษาไทย),กศ.ม.(ภาษาและวรรณคดีไทย)
ที่อยู่ : ๗๗๔  ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๐๐๐
โทรศัพท์ : ๐๔๔-๒๖๐๒๗๒
E-mail : 
  
@mbu.ac.th 

 

 


altนายสุทิน  ทฤษฎิคุณ

ตำแหน่ง : อาจารย์พิเศษ
วุฒิการศึกษา :
ค.บ.(คณิตศาสตร์),M.B.A.(บริหารธุรกิจ)
ที่อยู่ : ๑๑๙/๒  ตรอกสมอราย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๐๐๐
โทรศัพท์ : ๐๔๔-๒๖๐๒๗๒
E-mail : 
  
@mbu.ac.th 

 

 


altนายวุฒิไกร  ไชยมาลี
ตำแหน่ง : อาจารย์พิเศษ
วุฒิการศึกษา :
ศน.บ.(ปรัชญา),M.A.(Philosophy-Religion)
ที่อยู่ : ๓๑  ม.๗ ตำบลนาจำปา  อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์
โทรศัพท์ : ๐๔๔-๒๖๐๒๗๒
E-mail : 
  
@mbu.ac.th 

 

 

 


altนายสายนต์  ชาวอุบล
ตำแหน่ง : อาจารย์พิเศษ
วุฒิการศึกษา :
ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ),M.A.(Buddhist  Studies)
ที่อยู่ : ๗๗๔  ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๐๐๐
โทรศัพท์ : ๐๔๔-๒๖๐๒๗๒
E-mail : 
  
@mbu.ac.th 

 

 


altนางวรัชยา  เชื้อจันทึก
ตำแหน่ง : อาจารย์พิเศษ
วุฒิการศึกษา :
บช.บ.(บัญชี),พบ.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์)
ที่อยู่ : ๓๗๘/๑๖  หมู่ที่  ๗  ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์ : ๐๔๔-๒๖๐๒๗๒
E-mail : 
  
@mbu.ac.th 

 

 

 


altดร.วาสนา  นวะบุศย์
ตำแหน่ง : อาจารย์พิเศษ
วุฒิการศึกษา :
ศศ.บ.(การศึกษาผู้ใหญ่),ศศ.ม.(การศึกษานอกระบบ),
Ph.D.(Buddist  Studies)
ที่อยู่ : ๗๗๔  ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๐๐๐
โทรศัพท์ : ๐๔๔-๒๖๐๒๗๒
E-mail : 
  
@mbu.ac.th 

 

 


altนางวาสนา  ภานุรักษ์
ตำแหน่ง : อาจารย์พิเศษ
วุฒิการศึกษา :
คบ.(ภูมิศาสตร์),วท.ม.(ภูมิศาสตร์)
ที่อยู่ : ๗๗๔  ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๐๐๐
โทรศัพท์ : ๐๔๔-๒๖๐๒๗๒
E-mail : 
  
@mbu.ac.th 

 

 

พระธรรมโสภณ
(องค์อุปถัมภ์)
   

พระเทพบัณฑิต

อธิการบดี

สถิติเว็บไซต์

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้616
mod_vvisit_counterเมื่อวาน184
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1691
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา1725
mod_vvisit_counterเดือนนี้8218
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา9700
mod_vvisit_counterทั้งหมด1004256

ออนไลน์

เรามี 25 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

หน่วยงานอื่นๆ