JoomlaWatch Stats 1.2.9 by Matej Koval

บทความที่ได้รับความนิยม

เข้าสู่ระบบประวัติมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

ประวัติมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

ศูนย์การศึกษาโคราชวัดสุทธจินดา

…………………………………………………………………………

               

               สำนักเรียนวัดสุทธจินดาก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช  ๒๔๗๐  โดยการเปิดรับพระภิกษุสามเณรทั่วภาคอีสานเพื่อเข้าศึกษาพระปริยัติธรรม  ได้มีพระภิกษุสามเณรเป็นจำนวนมากเข้ามาศึกษาเล่าเรียน โดยเปิดเรียนเฉพาะบาลี – นักธรรมเท่านั้น  เจ้าอาวาสวัดสุทธจินดาทุกรูปในอดีตได้ให้การสนับสนุนส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกนี้อย่างเต็มที่ 

ในปีพุทธศักราช  ๒๕๓๕  เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษามีผู้บวชเรียนน้อยลง  โดยเฉพาะสำนักเรียนบาลีเกือบทุกแห่ง   ประสบปัญหาขาดแคลนนักเรียน  เพราะไม่มีเยาวชนเข้ามาบวชเรียน   เพื่อปรับสภาพปัญหาให้ทันกับเหตุการณ์ปัจจุบัน  พระธรรมโสภณและคณาจารย์วัดสุทธจินดาได้ปรับระบบการศึกษาภายในวัดสุทธจินดาใหม่  โดยการปรับโรงเรียนวัดสุทธจินดา ซึ่งเป็นโรงเรียนการกุศลของวัด สังกัด สช. เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖  โดยเฉพาะมัธยม ๑ – ๖ นั้น   เปิดโอกาสให้เฉพาะ ภิกษุ สามเณรเรียนวิชาสามัญควบคู่ไปกับพระปริยัติธรรม   นั้นคือจุดเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาปรากฏว่าได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครองนำบุตรหลานมาบวชเรียนเป็นจำนวนมาก  เพราะได้ทั้งความรู้ทางโลกและทางธรรมควบคู่กันไป

                วันที่ ๖ มกราคม   ๒๕๔๗  เวลา  ๑๓.๐๐ น. พระเดชพระคุณพระธรรมโสภณ ได้ประชุมคณะสงฆ์ – ไวยาวัจกร และบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาโครงการก่อสร้างอาคารเรียนพระปริยัติธรรมอนุสรณ์ ๘๐ ปีวัดสุทธจินดา  และหอประชุมอเนกประสงค์อนุสรณ์  ๒๐๐ ปี  พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ ๔  โดยปรารภว่า  วัดสุทะจินดาก่อสร้างขึ้นมาโดยการรวมกันระหว่างวัดสองวัด คือ วัดสมบูรณ์จิ๋ว และวัดบรมจินดา โดยในปีพุทธศักราช ๒๔๖๗ ทางราชการได้ย้ายศาลาว่าการมณฑลนครราชสีมา จากในเมืองมาตั้งที่มุมกำแพงเมืองด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้  ตรงกันข้ามกับวัดสุทธจินดา  พระยาเพ็ชรปาณี  (ดั่น  รักตประจิต) ได้ปรึกษาข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน เพื่อบูรณะวัดทั้งสองซึ่งอยู่ในสภาพทรุดโทรม  ให้เด่นเป็นสง่าคู่กับศาลาซ่าการมณฑล จึงได้รวมวัดทั้งสองเข้าด้วยกันและตั้งชื่อใหม่ว่าวัดสุทธจินดา  นับได้  ๘๐ ปีในปีพุทธศักราช ๒๕๔๗ นี้ (และพระธรรมโสภณมีอายุครบ ๘๐ ปีเช่นเดียวกัน) สมควรที่จะสร้างถาวรวัตถุไว้เป็นอนุสรณ์  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบโครงการ

                วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๔๗ เวลา ๐๙.๐๙ น. ได้ทำพิธีบรวงสรวงเทวดา พระภูมิเจ้าที่  เพื่อขออนุญาต ในการสร้างอาคารเรียนตามธรรมเนียมประเพณีโบราณ โดยมีพันเอก (พิเศษ) พิศิษฐ์  จงใจรักษ์  เป็นผู้รับผิด ชอบประกอบพิธีกรรม

                วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๔๗  วัดสุทธจินดาได้ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการก่อสร้าง  ดังนี้

                พระธรรมโสภณ                 เจ้าอาวาสวัดสุทธจินดา      เป็นประธานอำนวยการฝ่ายสงฆ์

                พระเทพวิทยาคม  (หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ) เป็นรองประธานกรรมการ

                พระราชวรญาณ                  เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา  เป็นรองประธานกรรมการ

                พลเอกเทพทัต      พรหโมปกรณ์      รองผู้บัญชาการทหารบก     เป็นประธานอำนวยการฝ่ายฆราวาส

                พลตรีชูชัย   สินไชย  ที่ปรึกษาแม่ทัพภาคที่ ๒  เป็นวิศวกร และประธานการการก่อสร้าง

                พันเอกพิชัย  วิริยวัฒนะ                                    เป็นรองประธานกรรมการก่อสร้าง

                นายชาย  ฐาปนกร                                              เป็นสถาปนิก

                คุณหญิงเกศกัญญา  พรหโมปกรณ์ เป็นกรรมการกิตติมศักดิ์ฝ่ายจัดหารายได้

                คุณเข็มทอง เรืองกฤตยา  ประธานมูลนิธิเจ้าแม่กวนอิม  เป็นรองประธานกิตติมศักดิ์ฝ่ายจัดหารายได้

                อาคารเรียนพระปริยัติธรรม  ๘๐ ปี วัดสุทธจินดาเป็นอาคารเรียนสูง ๖ ชั้น ๓๘ ห้อวเรียน มีขนาด ๑๗ คูณ ๖๔ เมตร และหอประชุมอนุสรณ์  ๒๐๐ ปีพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีขนาด ๓๐ คูณ ๕๐ เมตร  สิ้นงบประมาณในการก่อสร้าง  ๑๐๐ ล้านบาท  โดยอาศัยศรัทธาบริจาคของพุทธศาสนิกชนทั่วไป  ในการนี้หลวงพ่อคูณ   ปริสุทฺโธ   ได้ร่วมบริจาคสร้างอาคารเรียนเป็นจำนวนเงิน  ๒๐  ล้าน บาท

วันที่  ๔  มกราคม  ๒๕๔๙  คณะกรรมการการศึกษา  นำโดย  พระครูบวรคณานุศาสน์  ได้ทำหนังสือถึงสภาวิชาการมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  เสนอโครงการเปิดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยศูนย์การศึกษาโคราช  โดยมีวัตถุประสงค์   ดังนี้

๑.     เพื่อผลิตบัณฑิตทางพระพุทธศาสนา

๒.    เพื่อเป็นแหล่งวิชาการทางพระพุทธศาสนา

๓.    เพื่อบริการสังคมและท้องถิ่น

๔.    เพื่อบำรุงศิลปวัฒนธรรม

๕.    เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาแก่พระภิกษุ –สามเณรในจังหวัดนครราชสีมา และ

จังหวัดใกล้เคียง

๖.     เพื่อรองรับพระภิกษุ - สามเณรที่จบจากโรงเรียนวัดสุทธจินดา

วันที่   ๑๘   มกราคม   ๒๕๔๙  สภาวิชาการมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยเห็นชอบโครงการเปิดศูนย์การศึกษาโคราช  ตามมติที่  ๑๕ / ๒๕๔๙  ระเบียบวาระที่  ๖.๓  ในการประชุมครั้งที่  ๑ / ๒๕๔๙

                - คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและคณาจารย์วัดสุทธจินดา   ประชุมสัมนาเกี่ยวกับแผนการบริหารการศึกษาและเปิดศูนย์การศึกษาโคราชจำนวน  ๑๖ ท่าน นำโดยประธานฝ่ายสงฆ์ คือพระเดชพระคุณพระธรรมโสภณ  และ ประธานฝ่ายฆราวาส ผศ . ดร. เกียรติศักดิ์  นาคประสิทธิ์ 

วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๔๙ สภาวิชาการได้มีมติเห็นชอบ ในการประชุมครั้งที่  ๒ อนุมัติให้เปิดรับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา    ๒๕๔๙

                ๑๒  เมษายน  ๒๕๔๙  สภาวิชาการได้แต่งตั้งกรรมการกำกับดูแลกรรมการบริหารและจัดการศูนย์การศึกษาโคราช

                -   แต่งตั้งผู้ประสานงาน  คือ ผศ. ศรชัย  ท้าวมิตร

                -   แต่งตั้งพระครูบวรคณานุศาสป็นผู้ประสานงานจัดการศึกษาและปฏิบัติหน้าที่หัวหน้า

ศูนย์การศึกษาโคราชวัดสุทจินดา

                วันที่  ๑๕  มิถุนายน  ๒๕๔๙  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยศูนย์การศึกษาโคราช  วัด

สุทธจินดา  ได้เปิดทำการเรียนการสอน  ๒ คณะ  คือ คณะศาสนาปรัชญา  วิชาเอกปรัชญา  และคณะสังคมศาสตร์  วิชาเอก รัฐศาสตร์การปกครอง ได้มีนักศึกษาสมัครเข้าเรียน  ดังนี้ 

- คณะศาสนาปรัชญา  ภาคปกติ  ( พระภิกษุ – สามเณร)          จำนวน                   รูป/คน

-  คณะศาสนาปรัชญา  ภาคสมทบ  (เสาร์ –อาทิตย์)               จำนวน                   รูป/คน

- คณะสังคมศาสตร์  ภาคปกติ  (พระภิกษุ – สามเณร)            จำนวน                   รูป/คน

- คณะสังคมศาสตร์  ภาคสมทบ (เสาร์ - อาทิตย์)                     จำนวน                   รูป/คน

รวมทั้งสิ้น…………………………………….รูป/คน

สำหรับปีการศึกษา  ๒๕๕๐  เปิดทำการเรียนการสอน  ดังนี้

                - คณะสังคมศาสตร์    ภาคปกติ   (พระภิกษุ – สามเณร)         จำนวน                 รูป/คน

                -  คณะสังคมศาสตร์  ภาคสมทบ  ๔ ปี  (เสาร์ - อาทิตย์)        จำนวน                  รูป/คน

                - คณะสังคมศาสตร์  ภาคสมทบ  ๒ ปี  (เสาร์ - อาทิตย์)         จำนวน                  รูป/คน

                - คณะมนุษยศาสตร์                                                              จำนวน                                รูป/คน

                ปีการศึกษา  ๒๕๕๑  เปิดรับสมัครนักศึกษามหาบัณฑิต  ระดับปริญญาโท  ดังนี้

                                - คณะศาสนาปรัชญา   สาขาพุทธศาสน์ศึกษา  (Buddhist studies)

 

 

พระธรรมโสภณ
(องค์อุปถัมภ์)
   

พระเทพบัณฑิต

อธิการบดี

สถิติเว็บไซต์

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้221
mod_vvisit_counterเมื่อวาน240
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1164
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา2074
mod_vvisit_counterเดือนนี้805
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา8697
mod_vvisit_counterทั้งหมด1005540

ออนไลน์

เรามี 9 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

หน่วยงานอื่นๆ